Privacyverklaring

Out Of Use nv vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.

Om ervoor te zorgen dat u ons uw persoonlijke gegevens kan blijven toevertrouwen, respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving (Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) en handelen wij in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (ook wel gekend als de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming - 2016/679). 

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe we deze

gebruiken en verwerken. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyverklaring.


Dataverzameling

De persoonlijke gegevens die u via deze website of via een e-mailactie verbonden

aan deze website overmaakt, worden opgeslagen door Out Of Use nv. U gaat ermee

akkoord dat deze worden aangewend om de door u gevraagde diensten en/of

producten te leveren, uw dossier op te volgen of u op de hoogte te brengen van

bijkomende informatie. De onderneming mag een aantal persoonlijke gegevens over

u bijhouden (zoals uw naam, uw voornaam, uw moedertaal, uw adres, uw

telefoon/gsm-nummer, uw e-mailadres,…).

Deze gegevens worden ondermeer bijgehouden indien u ons een vraag stelt via het

contactformulier. Bij deze aanvraag moet u een aantal gegevens meegeven (naam,

voornaam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres, geslacht). Deze gegevens

worden gebruikt om de toelating tot inzicht van onze diensten te controleren, alsook

om in een later stadium onze relatie met deze (nieuwe) businesspartners te

optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het uitsturen van een nieuwsbrief. Tot slot

kunnen ook gegevens verzameld worden via acties die verbonden zijn aan deze

website.


Hoe kunt u vragen stellen over ons privacybeleid en uw persoonlijke gegevens

opvragen?

Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet te geven.

Out Of Use nv zal de gegevens van de bezoekers/deelnemers behandelen conform

de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en in overeenstemming met de GDPR (AVG 2016/679). Het bedrijf

mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De

deelnemer/bezoeker heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem

betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen

ervan vragen via een e-mail naar info@outofuse.com.


Copyright (auteursrecht)

©Out Of Use. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle

teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn

eigendom van Out Of Use en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen

met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is toegelaten door deze website te bladeren en fragmenten ervan te

reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede

door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen indien het gaat

om informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande

copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van

welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële

doeleinden.


Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken geeft u te kennen dat u de gebruiksvoorwaarden

aanvaardt. U verbindt zich ertoe deze website niet voor ongeoorloofde doeleinden of

praktijken te gebruiken, inbegrepen het ongeoorloofd binnendringen van bepaalde

delen van de website, het hacken of het uploaden van virussen. De houder van deze

website kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaandelijke

verwittiging wijzigen.


Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze

privacyverklaring. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de website

houdt in dat de gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de privacyverklaring en de

inhoud ervan heeft aanvaard. Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande

waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze privacyverklaring

bij elk bezoek te consulteren.


Adres

Out Of Use nv

Lochtemanweg 40 – 3580 Beringen

Emisisie reporting